فهرست افرادآقای دکتر رضا مهر آفرین
دانشگاه مازندران
reza.mehrafaringmail

آقای دکتر بهروز عمرانی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Behruz.omranigmail.com

آقای دکتر محمد مرتضایی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
M_mortezayi2008yahoo.com

خانم پروفسور هالی پیتمن

hpittmanupenn.edu
آقای دکتر مرتضی حصاری

mhessariaui.ac.ir
آقای دکتر سید مهدی موسوی‌ کوهپر

دانشگاه تربیت مدرس
m_mousavimodares.ac.ir
آقای دکتر سید رسول موسوی ‌حاجی

دانشگاه مازندران
seyyed_rasoolyahoo.com
آقای دکتر مهدی مرتضوی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
mehdi.mortazavilihu.usb.ac.ir
آقای دکتر داریوش اکبر زاده

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
pasaakyahoo.com
آقای دکتر محمد ابراهیم زارعی

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
me-zareibasu.ac.ir
آقای دکتر یعقوب محمدی ‌فر

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
Mohamadifarbasu.ac.ir
آقای دکتر محمد مرتضایی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
M_mortezayi2008yahoo.com
آقای پروفسور ماسیمو ویداله

آقای پروفسور ابراهارد سوئر

آقای پروفسور پیرفرانچسکو کالیری


Farname Inc.

Science-Based Research Institute; Professional Publisher of Scientific Journals
https://farname-inc.com & https://farname.ir